Nie zapłaciłeś podatku w terminie i co dalej?

Nie zapłaciłeś podatku w terminie lub deklaracje podatkowe złożyłeś po terminie? Co zrobić?

Czynny żal to instytucja prawa karnego skarbowego, która pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Polega ona na dobrowolnym zawiadomieniu organu ścigania o popełnieniu czynu zabronionego.

Aby czynny żal był skuteczny, musi spełnić następujące warunki:

  • musi zostać złożony przed wszczęciem postępowania karnego skarbowego,
  • musi zawierać pełne i dokładne informacje o popełnionym czynie zabronionym,
  • musi być złożony przez osobę, która popełniła czyn zabroniony.

Czynny żal może być złożony w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Tu znajdziesz link do złożenia czynnego żalu online.

Przykłady sytuacji, w których można skorzystać z czynnego żalu:

  • niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie,
  • błędne wypełnienie deklaracji podatkowej,
  • nieuregulowanie podatku w terminie,
  • nieprowadzenie ksiąg rachunkowych lub prowadzenie ich w sposób nierzetelny,
  • wystawianie faktur w sposób nierzetelny.

Czynny żal jest korzystnym rozwiązaniem dla osób, które popełniły przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Pozwala on uniknąć odpowiedzialności karnej, a jednocześnie naprawić wyrządzone szkody.