Co to są e-Doręczenia

e-Doręczenia to usługa, która umożliwi wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji online. Od zwykłej poczty elektronicznej różni się tym, że jest to tak zwana usługa zaufania, a więc gwarantuje bezpieczeństwo i pewność skutków prawnych. Wiadomość wysłana z adresu do e-Doręczeń ma taki skutek prawny jak list polecony za potwierdzeniem odbioru.
Przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS przed 30 grudnia 2023 roku będą musieli mieć swój adres do e-doręczeń od 30 marca 2024 roku, natomiast te rejestrowane po tej dacie automatycznie otrzymają adres do odbierania dokumentów elektronicznych od 30 grudnia 2023 roku.

Kogo dotyczy obowiązek korzystania z e-Doręczeń

W dniu 10 grudnia 2023 Minister Cyfryzacji wydał komunikat o obowiązku e-Doręczeń dla podmiotów publicznych oraz osób wykonujących wolny zawód.

Organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia. Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego:

  • adwokat,
  • radca prawny,
  • doradca podatkowy,
  • doradca restrukturyzacyjny,
  • rzecznik patentowy,
  • notariusz.

Stowarzyszenie wpisane do KRS nie musi korzystać z e-Doręczeń. Może to zrobić dobrowolnie.
Stowarzyszenie wpisane do KRS i jednocześnie do rejestru przedsiębiorców musi wdrożyć e-Doręczenia.

Wniosek należy podpisać elektronicznie, profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym.

Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń