1. Opracowanie i wdrożenie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

Każda jednostka mająca osobowość prawną, tj. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki komandytowe muszą mieć politykę rachunkowości i plan kont. Mówi o tym art. 31 ust 1 pkt.11 ustawy o Rachunkowości. Polityka rachunkowości są to zasady stosowane przez organizację, dopuszczalne względem prawa. Dokument ten musi być aktualizowany wraz ze zmianami zachodzącymi w firmie. Za wprowadzenie polityki rachunkowości w organizacji odpowiada kierownik jednostki, czyli członek zarządu. Podlega on grzywnie lub karze pozbawienia wolności do 2 lat albo obu tym karom łącznie.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Przedsiębiorcy mają wiele obowiązków nałożonych na nich względem prawa. Jednym z nich jest prowadzenie ksiąg handlowych, zgodnie z rozdziałem 2 ustawy o rachunkowości. Obowiązek prowadzenia, tzw. pełnej księgowości dotyczy:

 • spółek prawa handlowego
 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowych wyniósł co najmniej równowartość 2 mln euro.
 • jednostek sektorów państwowych, gmin, powiatów, województw oraz zakładów budżetowych.
 • stowarzyszeń i fundacji chyba, że organizacja ma prawo do korzystania ze zwolnienia.

3. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów.

Do prowadzenie książki przychodów i rozchodów są zobowiązane osoby fizyczne oraz spółki cywilne i jawne, których przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 2 mln euro.

4. Księgowość uproszczona dla firm opodatkowanych ryczałtem.

5. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży.

W celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT przedsiębiorca będący płatnikiem podatku VAT jest zobowiązany do prowadzenia rejestru VAT zakupu i sprzedaży. Rejestry są prowadzone na podstawie dokumentów zakupu i sprzedaży (faktur). W obu rejestrach powinny się znaleźć takie informacje jak:

 • kwoty netto, VAT i brutto,
 • przedmiot i podstawa opodatkowania,
 • dane pozwalające na zidentyfikowanie transakcji i kontrahenta.

6. Przygotowywanie i wysyłanie deklaracji JPK – Jednolity Plik Kontrolny.

Jednolity Plik Kontrolny jest to u strukturyzowany zbiór danych generowanych z systemu księgowego. JPK zastąpiło dawną deklarację VAT-7. Plik JPK jest w formacie XML. Znajdują się w nim dane księgowe przygotowane na podstawie prawidłowo prowadzonego rejestru VAT zakupu i sprzedaży. Składa się z dwóch część deklaracyjnej i ewidencyjnej. Pełny plik JPK należ wysyłać co miesiąca do 25 dnia każdego kolejnego miesiąca przy pomocy podpisu kwalifikowanego.

7. Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zakup środków trwałych w firmie wymaga odpowiedniej ewidencji i amortyzacji. Środki trwałe wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej to inaczej składniki majątku firmy o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Amortyzacja środka trwałego zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Aby prawidłowo naliczyć amortyzację należy przygotować plan amortyzacji środka trwałego. W planie tym powinny się znaleźć informacje o wartości konkretnego środka trwałego w danym momencie, czas amortyzacji, dane o metodzie amortyzacji.

8. Comiesięczne podsumowanie zobowiązań podatkowych, sporządzenie oraz wysyłanie deklaracji podatkowych PIT i VAT.

Nasze biuro pracuje na nowoczesnych systemach księgowych. Umożliwiają one prowadzenie księgowości firm Klientów na najwyższym poziomie. Dzięki aktualizacjom oprogramowania i wiedzy naszych specjalistów zawsze działamy zgodnie z przepisami i wymaganymi ustawowo terminami. Nasi Klienci otrzymują informację o zobowiązaniach podatkowych z wyprzedzeniem. W imieniu podatników wysyłamy niezbędne deklarację ZUS, PIT i VAT elektronicznie.

9. Sporządzenie i wysyłanie rocznych deklaracji CIT i PIT.

Nasze biuro pracuje na nowoczesnych systemach księgowych. Umożliwiają one prowadzenie księgowości firm Klientów na najwyższym poziomie. Dzięki aktualizacjom oprogramowania i wiedzy naszych specjalistów zawsze działamy zgodnie z przepisami i wymaganymi ustawowo terminami. Nasi Klienci otrzymują informację o zobowiązaniach podatkowych z wyprzedzeniem. W imieniu podatników wysyłamy niezbędne deklarację CIT i PIT elektronicznie.

10. Sporządzanie i wysyłanie rocznych sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający informację finansowe o rocznej działalności przedsiębiorstwa. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego dotyczy: spółek, kapitałowych, spółek osobowych, np. spółki jawnej po przekroczeniu przychodu netto 2 mln euro, stowarzyszeń i fundacji.

Co zawiera sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe sporządzasz po polsku i w walucie polskiej. Składa się z:

 • bilansu – wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy
 • rachunku zysków i strat – wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy
 • informacji dodatkowej – która zawiera między innymi opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Do sprawozdania finansowego trzeba dołączyć:

 • uchwałę zatwierdzającą te dokumenty
 • sprawozdanie z działalności (jeśli jest wymagane – dotyczy m.in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych)
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty
 • opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

Ostateczne terminy sprawozdawcze upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

 • 31 marca 2023 roku – sporządzenie sprawozdania finansowego
 • 30 czerwca 2023 roku – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 • 15 lipca 2023 roku – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Jak przygotować e-sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe można sporządzić tylko w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą i formatem określonym przez Ministerstwo Finansów.

Taki wymóg obowiązuje od 1 października 2018 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek tworzenia sprawozdań w formie ustrukturyzowanej obejmuje również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będące podatnikami CIT, na przykład fundacja, stowarzyszenie, związek zawodowy.