Zaświadczenie o niezaleganiu w urzędzie skarbowym (ZAS-W) jest dokumentem potwierdzającym, że podatnik nie zalega z płatnością podatków. Jest ono wydawane przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w urzędzie skarbowym elektronicznie?

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym jest złożenie wniosku w formie elektronicznej. Aby to zrobić, należy:

  1. Zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na stronie podatki.gov.pl.
  2. Wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne.
  3. Za pomocą kreatora uzupełnić wniosek o zaświadczenie i wyślij.

Zaświadczenie zostanie wygenerowane w formie elektronicznej i przesłane na konto podatnika w e-Urzędzie Skarbowym. Można je również wydrukować.

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w urzędzie skarbowym w formie papierowej?

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w urzędzie skarbowym w formie papierowej można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub przesłać pocztą. Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.
Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w urzędzie skarbowym w formie papierowej powinien zawierać następujące dane:

  • dane identyfikacyjne podatnika,
  • okres, za który zaświadczenie jest wydawane,
  • adres do doręczenia zaświadczenia.

Do wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu w urzędzie skarbowym należy dołączyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa osoba nieuprawniona do reprezentowania podatnika.

Opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym.

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym co do zasady, wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej. Stawka uzależniona jest od rodzaju zaświadczenia, za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach należy wnieść opłatę w wysokości 21,00 złoty.