Księgowość dla NGO

MAGNER

Profesjonalna księgowość oraz kadry i płace
dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji).

Nasze Usługi

Księgowość NGO

Biuro rachunkowe Magner posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu księgowości fundacji i stowarzyszeń. Prowadzenie księgowości w stowarzyszeniu to konieczność śledzenia wszelkich zmian w przepisach – a z tymi jesteśmy od lat na bieżąco. Rozliczamy wszelkiego rodzaju dotacje, granty, darowizny i inne formy wsparcia spotykane w NGO (zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych). Zapewniamy także wsparcie podczas różnego rodzaju kontroli, audytów, rozliczania dofinansowań.

Zlecenie prowadzenie księgowości do biura rachunkowego daje pewność, że wszystkie formalności będą załatwione w odpowiedni sposób a sama organizacja może skupić się swoich celach statutowych.

Oferujemy doradztwo w zakresie najlepszych rozwiązań dla konkretnej organizacji działającej w III sektorze. Pracujemy zarówno z mikro fundacjami, jak i z dużymi podmiotami, które posiadają statut Organizacji Pożytku Publicznego (status OPP) i pozyskującymi 1% przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pomagamy także przejść przez formalności związane z założeniem fundacji lub stowarzyszenia:

 • stworzenie statutu organizacji – dokumentu ustalającego między innymi rodzaje i formy działania, formy finansowania
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • założenie konta bankowego (odpowiedniego dla stowarzyszenia czy fundacji)

Kompleksowa Oferta

Obsługa organizacji pozarządowych

Zlecenie prowadzenie księgowości do biura rachunkowego daje pewność, że wszystkie formalności będą załatwione w odpowiedni sposób a sama organizacja może skupić się swoich celach statutowych.

Księgowość stowarzyszenia

Oferujemy kompleksową obsługę organizacji.
Szczegółowy zakres usług:

 • opracowanie zakładowego planu kont.
 • opracowanie Polityki Rachunkowości
 • sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników
 • okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
 • pomoc przy sporządzaniu sprawozdań merytorycznych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzenie deklaracji SODir

Dokumentacja kadrowa w NGO

Stowarzyszenia i fundacje ze względu na swoją specyfikę muszą korzystać z różnorodnych form zatrudniania pracowników takich jak:

 • umowy o pracę
 • umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie i umowy o dzieło)
 • samozatrudnienie
 • wolontariat

Formy zatrudniania zależą od posiadanych źródeł finansowania, od aktualnie realizowanych zadań i projektów.

Proponujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową dla fundacji i stowarzyszeń, w skład której wchodzi:

 • weryfikację i pomoc w sporządzaniu umów o pracę i umów cywilno-prawnych
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • obliczanie składek ZUS
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • przygotowywanie raportów płacowych dla zarządu według indywidualnych potrzeb Klienta

Księgowość dla

Non Governmental Organisations

Prowadzenie organizacji pozarządowej wiąże się z przestrzeganiem wielu przepisów odmiennych niż w przypadku podmiotów działających komercyjnie. Podobnie wygląda księgowość stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe, w zależności od wielkości (zgodnie z ustawą o rachunkowości), mogą prowadzić:

 • księgowość według pełnych zasad ustawy o rachunkowości,
 • księgowość według uproszczonych wymogów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • uproszoną ewidencję przychodów i kosztów, bez konieczności prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Raz do roku, po zakończeniu okresu rozliczeniowego organizacje pozarządowe zobowiązane są przygotować i złożyć sprawozdanie finansowe. Na sprawozdanie składają się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Dodatkowe obowiązki ciążą na organizacjach prowadzących działalność gospodarczą (złożenie sprawozdania finansowego do KRS) oraz na OPP (zamieszenie sprawozdania finansowego w internetowej bazie).

Fundacje i stowarzyszenia zobowiązane są także do wypełniania obowiązku sprawozdawczego przed urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń oparta jest o politykę rachunkowości, według której prowadzone są księgi rachunkowe. Dokument ten musi być opracowany dla każdej organizacji i zatwierdzany jest przez jej zarząd.

Polityka rachunkowości zawiera między innymi:

 • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • określenie planu kont;
 • informacje o sposobie księgowania kosztów przynależących do roku poprzedniego, a realizowanych w roku następnym;
 • zasady dokumentowania operacji dowodami księgowymi;
 • sposób amortyzacji środków trwałych;
 • zasady inwentaryzacji majątku;
 • zalecenia dotyczące archiwizacji dokumentów;
 • metody prowadzenia ewidencji zapasów;
 • zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego;
 • opis systemu przetwarzania danych.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania napisz do nas. 

Jakie usługi Cię interesują?

13 + 5 =